Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať a kupujúci bude o tom informovaný elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
 2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. V prípade odstúpenia od zmluvy to kupujúci písomne oznámi predávajúcemu a vráti tovar predávajúcemu na vlastné náklady. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a po skontrolovaní vráteného tovaru bezodkladne vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu.
 3. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy späť na adresu MamaKiddies Slovensko s.r.o., Nánanská cesta 36, 943 01  Štúrovo. Pri vrátení zasielajte prosím tovar zabalený, nepoškodený vrátane priloženej dokumentácie, príslušenstva a pod.. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša všetky poštovné náklady na vrátenie tovaru.
 4. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia zásielky.
 5. V prípade tak zabaleného výrobku, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nemožno po otvorení a doručení vrátiť. Za hygienické výrobky sa považujú (gumové plienky, nočné košele, spodné prádlo, podprsenky, matrace, plienky, cumlíky, detské fľaše, kefky na cumlíky, hryzátka, ručné odsávačky mlieka, vložky do podprsenky, chrániče bradaviek, nádoby na materské mlieko, neelektrické odsávačky mlieka, prebaľovacia podložka, sterilizátory, odsávačky nosa, naše  výrobky zabalené v ochranej fólii Napr .: teplomer, inhalátor, vankúš na dojčenie, súpravy pre starostlivosť.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, spotrebiteľ sa však môže dohodnúť s predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platby. V prípade vrátenia finančných prostriedkov na bankový účet sa finančné prostriedky vracajú na číslo účtu uvedené kupujúcim v odstúpení od kúpy.

Záručné podmienky a reklamačný poriadok, doklady

 1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, t.z. doklad o nákupe, návod na použitie.
 2. Na tovar zakúpený u spoločnosti Baby Webshop s.r.o. poskytujeme kupujúcemu-fyzickej osobe, záručnú dobu 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Dokladom na uplatnenie reklamácie je doklad o nákupe .
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené výrobnou vadou.
 4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným a neprimeraným zaobchádzaním, použitím, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 5. Prosíme Vás aby ste si pri preberaní zásielky prezreli balenie. V prípade poškodenia Vás žiadame aby ste si s kuriérom vypísali škodový list alebo nejaký iný doklad, ktorý potvrdzuje poškodenie balíka. 
 6. K reklamácii je potrebné predložiť, prípadne zaslať tovar, prípadne časť tovaru, ktorá sa reklamuje. Je potrebné priložiť faktúru a záručný list. Tovar zašlite alebo doručte na adresu:
MamaKiddies Slovensko s.r.o., Nánanská cesta 36, 943 01  Štúrovo.